Algemene Ledenvergadering 25 april 2017

Uitnodiging

Het bestuur van de Kynologenclub Arnhem & Omstreken nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering, op dinsdag 25 april 2017 om 20.00 uur in het clubgebouw ’t Trefpunt – Drielsedijk 15A te Arnhem. Toegang en stemrecht tot deze vergadering hebben alle leden conform Artikel 39 van de Statuten.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Financiële verantwoording 2015
 5. Decharge oud bestuur 2015
 6. Notulen Algemene Ledenvergadering: 21 juni 2016, 13 december 2016
 7. Jaarverslag 2016 van de Secretaris
 8. Jaarverslag 2016 van de Penningmeester
 9. Jaarverslag van de cursusleider
 10. Verslag van de Kascontrolecommissie bestaande uit Dhr. Gerrie Lukassen en Dhr. Wim Scheepers, reservelid is Mw. Els Groothuizen
 11. Benoemen Kascontrolecommissie
 12. Vaststellen contributie 2018
 13. Begroting t/m 2020
 14. Bestuursverkiezing: Volgens het rooster van aftreden zijn aftredend: Dhr. Peter van Bruxvoort en Dhr. Paul Brugman, beiden stellen zich herkiesbaar. Voor de vacatures van Secretaris en Algemeen Bestuurslid, wil het bestuur u twee kandidaten als kiesbaar voorstellen respectievelijk: Mw. Jolanda Hermeling en Mw. Judith van Santen.
 15. Huldigen 25 en 12,5 jarige leden van de vereniging
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

Alle jaarverslagen liggen 30 minuten voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering bij het bestuur ter inzage.

 

 

 

 

Print your tickets