Algemene Ledenvergadering 19 april 2018

Uitnodiging

Voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de Kynologenclub Arnhem & Omstreken.

Het bestuur van de Kynologenclub Arnhem & Omstreken nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op donderdag 19 april 2018 om 20.00 uur in het clubgebouw `t Trefpunt, Drielsedijk 15A te Arnhem. Toegang en stemrecht tot deze vergadering hebben alle leden conform Artikel 39 van de Statuten.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 25 april 2017 (zie bijlage)
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag 2017 van de secretaris
 6. Jaarverslag 2017 van de penningmeester
 7. Jaarverslag van de cursusleider
 8. Verslag van de Kascontrolecommissie bestaande uit Willem Jeronimus en reserve-lid Sietske van der Meulen
 9. Benoemen nieuwe Kascontrolecommissie. Aftredend commissielid is Roy Hartemink
 10. Begroting t/m 2021
 11. Bestuursverkiezing: Volgens het rooster van aftreden zijn aftredend Mw. Lidian Bouwman en Mw. Riekie Brinkenberg. Mw. Riekie Brinkenberg stelt zich herkiesbaar, Mw. Lidian Bouwman treedt af. Het bestuur stelt voor om Mw. Riekie Brinkenberg opnieuw te benoemen. Voor de vacature van penningmeester wil het bestuur u Mw. Cathy Kaauw – Bodt voorstellen
 12. Verkiezing penningmeester
 13. Huldigen 25 en 12,5 jarige leden van de vereniging
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Alle jaarverslagen liggen vanaf 30 minuten voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering bij het bestuur ter inzage.

 

Print your tickets